Nove bilance razkrivajo, kako so lani cvetela mlada podjetja Nove bilance razkrivajo, kako so lani cvetela mlada podjetja Pregledali smo lansko poslovanje opaznejših in zanimivejših podjetij, ustanovljenih v zadnjih letih
Kako brati bilance tekmecev, dobaviteljev, delodajalcev in sosedov? Finančniki svetujejo Kako brati bilance tekmecev, dobaviteljev, delodajalcev in sosedov? Finančniki svetujejo Številke v računovodskih izkazih veliko povedo, a bodite pozorni na trike
Mala in srednja podjetja naprodaj: kaj pravijo potencialni kupci in kaj svetujejo svetovalci Mala in srednja podjetja naprodaj: kaj pravijo potencialni kupci in kaj svetujejo svetovalci V nastajanju sta sklada, ki bosta kupovala manjša slovenska podjetja. Kakšne tarče si bosta izbirala?

Katere kontrole narediti pred pripravo zaključnega računa in davčnega obračuna

Čas branja: 5 min
20.01.2019  15:00
Katere kontrole narediti pred pripravo zaključnega računa in davčnega obračuna
Foto: Shutterstock

Več iz teme:  
Obveščaj me o novih člankih:  
računovodstvo   dodaj
davki   dodaj

Pred računovodji in knjigovodji so priprave zaključnega računa (zaključnih računovodskih izkazov) in davčnega obračuna. Postavljajo se vprašanja, ali smo vse naredili, česa še nismo in bi morali, da bodo vse ustrezne knjigovodske listine, ki pričajo dejansko nastale poslovne dogodke, tudi evidentirane v poslovnih knjigah. Tako bomo imeli pravilne računovodske izkaze in davčni obračun.

Da bi imeli nastale poslovne dogodke, ki so se zgodili med letom, ustrezno evidentirane in usklajene s podatki, ki jih beležite v glavni knjigi, preverite na zadnji dan poslovnega leta vse interne kontrole:

 1. Ste realno popisali vsa sredstva in obveznosti do virov sredstev ter uskladili dejansko stanje s knjigovodskim? Na primer, ali ste v primeru inventurnih primanjkljajev (pri opredmetenih osnovnih sredstvih in zalogah) ugotovili vzrok ter obračunali davek na dodano vrednost od tržno primerljive cene. Prav tako je pomembno, da ugotovite, koga bo primanjkljaj bremenil (organizacijo, odgovorno osebo, zavarovalnico).
 2. Treba je preveriti plačilne pogoje v sklenjenih gospodarskih pogodbah glede dogovora, ali se v primeru zamude plačila obračunajo zamudne obresti. Če je obračun zamudnih obresti dogovorjen s sklenjeno pogodbo in nato obresti niso obračunane (komercialni ali poslovni dogovori), je potreben posebni aneks, dogovor, zakaj se niso obračunale. V nasprotnem primeru je treba obresti obračunati.
 3. Pravilnost izkazanih stanj na aktivnih in pasivnih kontih (Na primer aktivni konti imajo večji promet v breme – debet in pasivni konti večji promet v dobro – posojilo, kar pomeni, da stanja na kontih ne smejo biti negativna. Posebnost velja le za pasivne konte, kot so »rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošti vrednosti«.).
 4. Razčiščevanje vsebine posameznih kontov glavne knjige in zapiranje prehodnih kontov ter kontov kratkoročnih terjatev in obveznosti do zaposlenih in drugih oseb.
 5. Popravek odbitnega davka na dodano vrednost v primeru odpisov zalog (osnova je nabavna vrednost oziroma lastna cena).
 6. Pregled inventurnega poročila o popisu zalog in primanjkljaji, ki so lahko iz naslova kala, loma, razlitja ... Treba je obračunati DDV od razlike med dejansko ugotovljenim in zakonsko dovoljenim kalom. Zakonsko dovoljen kalo je določen v odstotku od vrednosti letnih nabav materialov in trgovskega blaga. Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa blaga (Uradni list RS, št. 42/2007) določa običajne zakonsko dovoljene stopnje kala zalog.
 7. Prejeti in izdani vsi dobropisi zaradi reklamacij ali finančnih popustov.
 8. Pregled sklenjenih posojilnih pogodb in določb višine obrestnih mer, obračunov obresti ter vračila glavnice in plačil obresti. Posebej velja pozornost pri sklenjenih posojilnih pogodbah med povezanimi osebami.
 9. Pregled prejetih storitvenih računov, ali so v skladu s poslovno prakso in dejavnostjo organizacije ter ali so davčno in računovodsko priznani stroški. Pozornost mora biti usmerjena v obračun in plačilo storitvenih računov, ki so povezani z družbeniki (lastniki), ki so fizične osebe in imajo v kapitalu organizacije najmanj 25-odstni delež (lastništvo). Če so računi neustrezni, je treba obračunati na njihovo vrednost 25-odstotni davčni odtegljaj, ki je prav tako davčno nepriznan kot sami računi.
 10. Potrjena in usklajevana vsebina stanja obveznosti in terjatev z IOP-obrazci (izpisek odprtih postavk). Potrebna je pozornost, kako računovodsko in davčno obravnavati odprte, zapadle in neplačane terjatve in obveznosti na zadnji dan v letu 2018. V 335. do 370. členu obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 s spremembami) so določeni zastaralni roki. Splošni zastaralni rok je pet let, medtem ko je zastaralni rok za gospodarske pogodbe tri leta po valutnem roku.
 11. Pregled tekočega investicijska vzdrževanja opredmetenih osnovnih sredstev, kot so: tekoče vzdrževanje, redni servisi, remonti, zamenjava potrošniškega materiala ... pomenijo tekoče stroške poslovanja. Večja vlaganja v opredmetena osnovna sredstva pomenijo podaljšanje življenjske dobe in povečano izkoriščenost opredmetenega osnovnega sredstva ter povišujejo nabavno vrednost opredmetenega osnovnega sredstva.
 12. Pregled opredmetenih osnovnih sredstev in naložbenih nepremičnin, ki so evidentirane v pridobivanju (nabava, lastna gradnja ...), so še vedno v pridobivanju ali so že dane v uporabo in niso bile interno izdane in predane knjigovodske listine v knjigovodstvo, da bi se uredile ustrezne knjižbe in obračun stroškov amortizacije.
 13. Priznani in dejansko ugotovljen kalo materiala, trgovskega blaga, nedokončane proizvodnje in izdelkov. Če je kalo višji od dovoljenega, je razlika davčno nepriznana in od te vrednosti je treba obračunati DDV.
 14. Pogostitve in obdaritve poslovnih partnerjev je strošek reprezentance, ki je 50-odstotno davčno priznan. Pogostitev zaposlenih je stoodstotno davčno nepriznan strošek. Potrebna je evidenca dajanja daril poslovnim partnerjem.

Navedene so najpomembnejše kontrole, ki jih je treba sproti izvajati, če se ne, se morajo natančno narediti ob koncu poslovnega leta. Računovodski izkazi in davčni obračun so podlaga za sprejetje poslovnih odločitev poslovodstva in oceno bonitete poslovanja organizacije (banke, investitorji, poslovni partnerji ...). Če kontrole niso ustrezno strokovno in ažurno narejene ali zatajijo, je večje tveganje, da se organizacija izpostavlja tveganju pred naknadnimi pregledi zunanjih nadzornih organov (revizorji, inšpekcija).


Več iz teme:  

Napišite svoj komentar

Da boste lahko napisali komentar, se morate prijaviti.
Podjetnik
Espeji, kakšne davke boste plačevali po novem, če bo sprejet predlog MF 5

Kaj pomeni omejitev olajšav za davek na dobičke za podjetnike? Precej višje efektivne davčne stopnje

Podjetnik
To so slovenska podjetja, ki vlagajo v startupe

V poplavi presežnih denarnih sredstev se nekaj kapljic nameni tudi za nakupe domačih startupov

Podjetnik
Le vsak četrti šef družinskega podjetja ve, kdo ga bo nasledil

Izzivi družinskih podjetij: nasledstvo, strategija in obstoj

Podjetnik
Pripravljeni na vzlet 1

Tri leta so v podjetništvu »cela večnost.« Nekatera podjetja vzletijo, druga ugasnejo. Neuspehi so vsaj v startupovskem okolju nekaj...