Finance Wiki: Katere pomoči so na voljo espejem ob koronavirusu

Na tem mestu so zbrani ukrepi, ki so na voljo samostojnim podjetnikom, ki so se znašli v težavah zaradi epidemije koronavirusa. Novi ukrepi še prihajajo, tisti že sprejeti pa se dopolnjujejo oziroma dodatno razlagajo. Vsebino zato redno dopolnjujemo z novostmi.

V nadaljevanju pojasnjujemo:

 • kateri ukrepi so že na voljo;
 • na katere razpise se lahko prijavite tudi samostojni podjetniki;
 • kako zapreti espe.

Rubriko ureja Špela Mikuš. Če imate dodatna vprašanja, pišite na spela.mikus@finance.si.

Nazadnje posodobljeno: 5. maj 2020.

Vsebina

 • Oddaja davčnega obračuna

  Samostojni podjetniki imate rok za oddajo davčnega obračuna 31. maja.

  Davčni obračun oddate prek portala eDavki, izpolniti je treba obrazec DohDej.

  Spremenjen rok za določitev nove zavarovalne osnove: Zaradi prestavitve roka za oddajo letnih poročil se podaljša tudi rok za določitev nove zavarovalne osnove. Ta se določi za mesec po mesecu oddaje davčnega obračuna. Skrajni rok je torej junij 2020. Nova zavarovalna osnova je podlaga za določitev prispevkov, ki jih bodo v letu 2020 plačevali samostojni podjetniki.

  Višina prispevkov: V letu 2020 minimalni prispevki, ki jih plačujejo samostojni podjetniki, znašajo 401,98 evra. Minimalne prispevke plačuje večina samostojnih podjetnikov.

 • Oddaja letnega poročila

  Rok za oddajo letnega poročila je podaljšan na 31. maj. Normiranim espejem letnega poročila ni treba oddati.

  Letno poročilo malih samostojnih podjetnikov mora vsebovati bilanco stanja in izkaz poslovnega izida.

  Letno poročilo srednjega in velikega podjetnika pa obsega bilanco stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov, izkaz gibanja kapitala, pojasnila in razkritja ter poslovno poročilo.

  Oddati ga morate na spletni strani AJPES.

 • Mesečni temeljni dohodek

  Samozaposleni, ki zaradi krize ne morejo opravljati dejavnosti ali jo opravljajo v občutno zmanjšanem obsegu, so upravičeni do mesečnega temeljnega dohodka v višini 350 evrov za marec in po 700 evrov za april in maj 2020.

  Davčni neplačniki oziroma tisti, ki bodo na dan uveljavitve tega zakona imeli neporavnane davčne obveznosti, do mesečnega temeljnega dohodka ne bodo upravičeni. Stanje zapadlih davčnih obveznosti se lahko preveri prek portala eDavki z vpogledom v knjigovodsko kartico (eKarticaO – davki, prispevki in eKarticaC – carine, trošarine).

  Kdo je do tega upravičen? Pogoji za upravičenost do mesečnega temeljnega dohodka določajo, da so do pomoči upravičeni tisti samozaposleni, ki jim bodo prihodki v letu 2020 zaradi epidemije upadli za več kot 10 odstotkov glede na leto 2019. Če ta pogoj dosežen, mora upravičenec vrniti celotno pomoč.

  Kako do njega? Prek Fursa oziroma eDavkov morate predložiti izjavo, da zaradi COVID-19 ne morete opravljati dejavnosti oziroma jo opravljate v precej zmanjšanem obsegu.

  Do kdaj morate vložiti izjavo in kdaj dobite nakazilo?

  • Tistim, ki boste izjavo vložili od 1. do 31. maja 2020 za marec, ali april, ali maj, ali dva ali tri od navedenih mesecev skupaj, bo Furs denar nakazal 10. junija.
  • Najpozneje morate izjavo predložiti 31. maja. Mesečni temeljni dohodek za marec, april in maj 2020 se izplača v enkratnem znesku.
 • Oprostitev plačila prispevkov

  Espeji so oproščeni plačila prispevkov za vsa obvezna socialna zavarovanja za april in maj, ter kot pojasnjujejo na Fursu, tudi za prispevke po 13. marcu. Do tega ukrepa niso upravičeni tisti, ki bodo na dan oddane vloge imeli neporavnane zapadle davčne obveznosti. Stanje zapadlih davčnih obveznosti se lahko preveri prek portala eDavki z vpogledom v knjigovodsko kartico (eKarticaO – davki, prispevki in eKarticaC – carine, trošarine).

  Prispevke za zdravstveno in pokojninsko zavarovanje v tem obdobju v obe blagajni nakazuje država, pravice se ohranijo.

  Kdo bo upravičen do oprostitve plačila prispevkov? Pogoji za upravičenost do mesečnega temeljnega dohodka določajo, da so do pomoči upravičeni tisti samozaposleni, ki jim bodo prihodki v letu 2020 zaradi epidemije upadli za več kot 10 odstotkov glede na leto 2019. Če ta pogoj dosežen, mora upravičenec vrniti celotno pomoč.

  Kako do oprostitve? Za oprostitev plačila prispevkov boste mogli na Furs predložiti izjavo prek eDavkov. Za uveljavljanje upravičenja oprostitve plačila prispevkov in za uveljavljanje mesečnega temeljnega dohodka uporabite isto izjava

  Kdaj je treba oddati izjavo? Rok je konec posameznega meseca, za katerega boste želeli odpis prispevkov. Torej, denimo, za odpis majskih prispevkov boste izjavo morali predložiti do konca maja. 

  Če se pozneje ugotovi, da ste dali neresnične podatke, boste morali oproščene prispevke vračati, skupaj z zakonsko določenimi zamudnimi obrestmi.

 • Oddajanje izjave
  Izjavo oddate prek eDavkov. Upošteva se zadnja oddana izjava, izjave se med seboj ne dopolnjujejo, ampak se povozijo. "Nekateri so žal zmotno mislili, da z novo izjavo zgolj dopolnjujejo svojo prejšnjo izjavo, kar pa ne drži, saj finančna uprava upošteva samo kronološko zadnjo prejeto izjavo. Povedano drugače: zadnja izjava 'povozi' prejšnje. Če je zavezanec torej prek eDavkov vložil več izjav, je pomembno, da je v zadnji izjavi označil vse potrebne rubrike, ki jih želi uveljavljati," so opozorili na Fursu

  Primer: če je zavezanec v prvi izjavi označil, da uveljavlja upravičenja za marec, nato pa je v drugi izjavi, ki jo je predložil še pred 18. aprilom, označil, da uveljavlja upravičenja še za april in maj (odstranil pa je kljukico za marec), mu temeljni dohodek za marec ni bil izplačan. V tem primeru se za zavezanca upošteva le druga izjava, na podlagi katere mu upravičenja za marec ne bodo priznana. Če dejansko uveljavlja upravičenja za vse tri mesece, mora vložiti še eno (tretjo) izjavo, v kateri označi uveljavljanje upravičenj za vse tri mesece.

 • Odlog plačila prispevkov

  Samozaposlenim (espejem in drugim fizičnim osebam, ki opravljajo dejavnost, na primer novinarjem, odvetnikom ...), ki nimajo drugih zaposlenih, ta samozaposlitev pa je njihova edina podlaga za vključitev v obvezno socialno zavarovanje, bo zagotovljen odlog plačila prispevkov, ki zapadejo v plačilo v aprilu, maju in juniju 2020.

  Do odloga bo zavezanec upravičen avtomatično, kar pomeni, da mu ne bo treba vlagati vloge. Neporavnane prispevke mora upravičenec poravnati najpozneje do 31. marca 2022. Plačilo je možno v enkratnem znesku ali obročno, pri čemer v primeru plačila vseh prispevkov do 31. marca 2022 na zneske odloženih prispevkov ne tečejo zamudne obresti.

  Pogoj je, da so zapadle obveznosti na dan 28. februarja poravnane. Če obveznosti višje od 50 evrov niso poravnane, je čas za to do 6. aprila.

 • Nadomestilo za brezposelnost

  Samostojni podjetniki, ki bodo zaprli espe, lahko zaprosijo za nadomestilo za brezposelnost.

  Espe lahko uveljavlja denarno nadomestilo za brezposelnost, če je zaprtje posledica objektivnih razlogov. Objektivni razlogi so dalj časa trajajoča bolezen zavarovanca, insolventnost, stečaj, večja materialna škoda na premoženju zavarovanca, izguba poslovnega prostora ali izguba poslovnega partnerja, na katerega je bilo v večjem obsegu vezano poslovanje, in tudi razglašena pandemija, torej tudi koronavirus.

  Pogoj za pridobitev denarnega nadomestila za brezposelnost je, da ima samostojni podjetnik vsaj devet mesecev v zadnjih 24 mesecih plačane prispevke za obvezno socialno varnost.

  Obrazec za pridobitev nadomestila za brezposelnost se odda prek zavoda za zaposlovanje.

 • Akontacija dohodnine

  Zakon o interventnih ukrepih tudi za tiste, ki oddajate davčni obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti (obračun DohDej), torej tudi espeje, razbremenjuje plačevanja obrokov akontacij za čas trajanja interventnih ukrepov. Zavezanci z DohDej obrokov, ki dospejo v plačilo v obdobju po uveljavitvi zakona pa do 31. maja, ne plačujejo. Obroki akontacije dospejo v plačilo na zadnji dan obdobja, na katerega se nanašajo. Ker je zakon začel veljati v aprilu, se ukrepi nanašajo na obroka akontacije za meseca april in maj. Če epidemija ne bo preklicana do 15. maja, pa ukrep zajame tudi junijski obrok. 

  Tistim ki zaradi podaljšanja roka še niste predložili davčnega obračuna DohDej za koledarsko leto 2019 in boste davčni obračun predložili v aprilu, rok za plačilo zgoraj navedenih obveznosti poteče 11. maja. Davčnim zavezancem, ki boste predložili davčni obračun maja oziroma 1. junija (ko se izteče rok za predložitev obračuna DohDej), pa poteče rok za plačilo 10. junija.

  V primeru, da zavezanec zaradi vpliva epidemije bolezni COVID-19 na njegovo poslovanje nima likvidnih sredstev za plačilo obroka marčevske akontacije (oziroma obroka za prvo trimesečje 2020) in poračunske akontacije, lahko zaprosi za odlog oziroma obročno plačilo tako za obveznost doplačila po obračunu kot za obveznost iz naslova obrokov akontacij. 

  Ali lahko zaprosite za znižanje mesečne (oziroma trimesečne) akontacije davka? Da. Akontacija se sicer določi na podlagi letnega obračuna DohDej. Vlogo za znižanje akontacije lahko vložijo le zavezanci, ki so davčnemu organu že predložili davčni obračun za predhodno leto. Torej, če obračuna za lani še niste oddali, to za vas ne velja.

  Tisti, ki pa ste obračun že oddali, lahko vlogo za spremembo predhodne akontacije oddate kadarkoli po oddaji letnega obračuna za predhodno leto. Če želite plačevati znižano akontacijo za april, (obrok dospe v plačilo 30. aprila), bi morali vlogo oddati najmanj 30 dni prej. Torej, zdaj se vam vplača vlagati za znižanje z majem.

  V času trajanja interventnega zakona k zahtevi za omenjeno spremembo akontacije ni treba prilagati davčnega obračuna za tekoče davčno obdobje pred vložitvijo vloge. Vlogi bo potrebno priložiti oceno davčne osnove za tekoče leto ter podatke, ki dokazujejo spremembo davčne osnove. Furs vam bo na vlogo odgovoril v "najkrajšem možnem času."

   

 • Polovični espeji: katere pomoči vam pripadajo

  Sprememba zakona o interventnih ukrepih je prinesla tudi spremembe za polovične espeje. Tako imenovali polovični espeji so tisti, ki plačujejo polovične prispevke. Odprtje espeja za štiri ure dnevno (torej »polovička«) je predvideno kot izjema, takrat, ko je ta oseba upravičena do plačila prispevkov za starševsko varstvo, je že predhodno zaposlena za krajši delovni čas, je uživalec starostne pokojnine ... Takih espejev je po podatkih Fursa (do 6. aprila 2020) 4.522.

  Oblike pomoči, ki so na voljo: polovični espeji ste po novem tako upravičeni do mesečnega temeljnega dohodka in do oprostitve plačila prispevkov.

  Kako do njih: tako kot preostali espeji, morate tudi vi na Furs oddati izjavo prek eDavkov. Tu vam ni treba nič posebej označiti, da imate le polovični espe. Furs bo zaznal to sam.

  Do kdaj je treba oddati izjavo: rok za marčevske in aprilske prispevke je podaljšan. Rok torej je 9. maj. Za majske prispevke je rok 31. maj.

 • Pomoč za espeje, ki so podjetje odprli lani

  Če niste poslovali v celotnem letu 2019 oziroma 2020, so do pomoči upravičeni tudi tisti samozaposleni, ki se jim bodo povprečni mesečni prihodki leta 2020 zaradi epidemije znižali za več kot 10 odstotkov glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2019. Če v letu 2019 še niste poslovali, denimo ste espe odprli januarja letos, ste kljub temu upravičeni do pomoči. Kot pojasnjujejo na Fursu bo tu pogoj, da se bodo povprečni mesečni prihodki v letu 2020 zaradi epidemije znižali za več kot 10 odstotkov glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2020 do 12. marca 2020.

  Torej, čeprav ste espe odprli pred nedavnim – tudi če ste ga odprli januarja letos –, to ne pomeni, da ukrepi za vas ne veljajo.

 • Pomoč za espeje, ki plačila prejemajo projektno

  Furs pojasnjuje: »V skladu z računovodskimi standardi se poslovni dogodki pripoznajo, ko nastanejo, in ne šele ob plačilu.«

  Praviloma se prihodki pripoznajo, ko je storitev ali dobava opravljena, ne glede na to, ali je račun izdan ali plačan. Torej, po računovodskih standardih se poslovni dogodki pripoznajo, ko nastanejo, ne pa šele ob plačilu. Tako se bo tudi v zvezi s pogojem, ki se nanaša na ugotavljanje zmanjšanja prihodkov, presojalo zmanjšanje prihodkov glede na pravila za pripoznavanje prihodkov po računovodskih standardih.

  Če imate projekt, ki traja te mesece, pa čeprav boste račun zanj izdali, denimo, junija, se bo morebiten upad prihodkov pri tem projektu upošteval zdaj, ko projekt teče.

  Še enkrat po računovodsko: praviloma se prihodki pripoznajo, ko je storitev ali dobava opravljena, ne glede na to, ali je račun takrat tudi izdan ali plačan.

 • Zaprti in spet odprti espeji. Zanje veljajo ukrepi?

  Kot so nam sporočili z ministrstva za gospodarstvo, za espeje, »ki so svojo dejavnost od pojava epidemije COVID-19 zaprli in nato spet odprli, ukrepi vlade RS ne veljajo. Ukrepi veljajo zgolj za tiste espeje, ki so imeli in imajo še vedno odprto svojo dejavnost.«

 • Espeji odprti med trajanjem ukrepov

  Interventni zakon določa, da so espeji upravičeni do izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka, če so opravljali dejavnost od 13.  marca 2020 do uveljavitve tega zakona (torej do 11. aprila 2020).

  Če ste espe odprli kasneje, denimo konec marca, glede na zgoraj zapisano do pomoči niste upravičeni. To velja tudi za oprostitev plačila prispevkov za del meseca marca, mesec april in maj 2020. 

 • Razpisi

  Za espeje je na voljo denar Slovenskega podjetniškega sklada. Ta je objavil trenutnim razmeram prilagojen razpis za dodeljevanje jamstev za bančna posojila.

  Prek sklada je mogoče dobiti od 60- do 80-odstotno jamstvo za posojilo, ročnost posojila je od 1,5 do 10 let za razvojne garancije in od 1,5 do pet let za mikrogarancije (to so garancije za posojila za obratni kapital). Moratorij za odplačilo glavnice je pri posojilih za naložbe do 24 mesecev, pri posojilih za obratni kapital pa do šest mesecev.

  Med upravičene stroške na področju investicijskih vlaganj sodijo stroški nakupa novih strojev in opreme, zemljišč, stroški komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, nematerialne investicije. Posojilo se lahko porabi tudi za obratna sredstva, kamor sodijo izdatki za nakup materiala in trgovskega blaga, izdatki za opravljene storitve in izdatki za plače.

 • Kako zapreti espe

  Vsaj 15 dni pred prenehanjem opravljanja dejavnosti morate na spletnih straneh AJPES objaviti, da boste nehali opravljati dejavnost, in ob tem navesti tudi datum prenehanja. Obvestilo o prenehanju lahko pošljete v objavo prek aplikacije OOPS ali skenirano po elektronski pošti na objava.prenehanja@ajpes.si. Lahko pa ga pošljete tudi na katerokoli izmed izpostav AJPES.

  Poleg objave na spletnih straneh AJPES lahko o prenehanju dejavnosti obvestite tudi po drugih poteh; s pismi upnikom, v sredstvih javnega obveščanja …

  Izbris iz poslovnega registra

  Prijavo za izbris morate vložiti najmanj tri dni pred želenim datumom izbrisa iz Poslovnega registra Slovenije. Vlogo vložite sami ali pa vaš pooblaščenec, oddate jo lahko prek spleta. Kot rečeno morate še pred tem svoj namen o prenehanju dejavnosti javno objaviti.

  Pred prijavo prenehanja poslovanja morate razrešiti tudi vsa vprašanja z dolžniki in morebitnimi zaposlenimi, saj se v nasprotju z gospodarskimi družbami pri podjetniku ne izpelje postopek likvidacije.

  Po zaprtju statusa samostojnega podjetnika s.p. ostane odgovoren za vse neporavnane obveznosti, ki izhajajo iz naslova opravljanja dejavnosti, in sicer z vsem osebnim premoženjem. Prav tako prevzamete pravico do vseh neplačanih terjatev, ki jih ima espe do svojih kupcev na dan zaprtja.

  Tretji dan po oddaji vloge bo podjetje zaprto. Po izbrisu iz poslovnega registra pa je treba urediti še obveznosti do finančne uprave (Furs) in na banki zapreti poslovni račun.

  Odjava iz socialnih zavarovanj

  Odjavo iz obveznih socialnih zavarovanj lahko z obrazcem M-2 vložite v osmih dneh pred dnevom izbrisa samostojnega podjetnika iz poslovnega registra, in to prek spleta.

  Med opombe obrazca M-2, na katerem se vloži odjava, morate zapisati opombo, da se vlaga odjava zaradi izbrisa in kdaj naj bi bil izbris. Zadnji dan za vložitev odjave iz obveznih socialnih zavarovanj prek portala e-VEM je en dan pred datumom izbrisa.

  Davčni obračun

  Kot samostojni podjetnik morate v 60 dneh od dneva prenehanja opravljanja dejavnosti na Furs vložiti davčni obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti na dan prenehanja opravljanja dejavnosti. Iz tega obračuna morajo biti razvidni prihodki in odhodki, ki so nastali do dneva prenehanja opravljanja dejavnosti.

  Obračun oddate tako kot rednega prek eDavkov, le da označite samo tisto obdobje v letu, ko je vaš espe posloval.

  Osnovna sredstva

  Prenos osnovnih sredstev je avtomatska posledica zaprtja espeja. Vsa sredstva, torej vse premoženje in hkrati vsi dolgovi se prenesejo v zasebno sfero oziroma "v gospodinjstvo. Torej, če prenehate z dejavnostjo 31. marca, so naslednji dan, torej 1. aprila, vse to premoženje in tudi dolgovi stvar podjetnikovega gospodinjstva. Vse, kar imate kot podjetnik v zaključni bilanci stanja, preide v gospodinjstvo, če zaključne bilance stanja ni, pa na podlagi popisa ali drugih listin – recimo podjetniki normiranci, ki ne vodijo poslovnih knjig, morajo voditi evidenco osnovnih sredstev.

  V zadnjem davčnem obračunu mora samostojni podjetnik:

  • Davčno osnovo povečati za razliko med tržno (torej primerljivo ceno take rabljene računalniške opreme) in knjigovodsko vrednostjo, če je tržna vrednost višja od knjigovodske vrednosti tega računalnika.
  • Davčno osnovo zmanjšati za razliko med tržno in knjigovodsko vrednostjo opreme, če je tržna vrednost nižja od knjigovodske vrednosti opreme.

  Če espe vodi register osnovnih sredstev in poslovne knjige, je knjigovodska vrednost jasna, če vodi zgolj evidenco, pa mora knjigovodsko vrednost šele ugotoviti. Knjigovodska vrednost je namreč razlika med nabavno vrednostjo in popravkom vrednosti zaradi amortizacije.

  Konkreten primer: Če je espe kupil prenosnik decembra 2018, se začne amortizacija obračunavati z januarjem 2019. V tem primeru je ob predpostavki, da espe neha poslovati 31. marca, računalnik amortiziran za 15 mesecev (12 mesecev 2019 in trije meseci 2020). Če je bila nabavna vrednost računalnika tisoč evrov in če je podjetnik načrtoval z njim opravljati dejavnost denimo dve leti (davčni predpisi dovoljujejo amortizacijo računalniške opreme na najmanj dve leti, preostale opreme, denimo pohištva, strojev, vozil pa najmanj na pet let), ima ta računalnik na dan 31. marca knjigovodsko vrednost 375 evrov (1.000 evrov/24 mesecev = 41,6667 evra mesečna amortizacija, torej že amortizirano 625 evrov (16 mesecev), razlika je torej 1000 – 625 = 375 evrov).

  Potem paje treba preveriti še, kolikšna bi bila vrednost enakega prenosnika, starega leto in četrt. Če je recimo tržna vrednost takega enakovrstnega računalnika 400 evrov, bo svojo davčno osnovo povečal za 25 evrov, če pa je tržna vrednost 300 evrov, bo davčno osnovo zmanjšal za 75 evrov. Vendar je za tako povečanje/zmanjšanje davčne osnove treba imeti dokazila, denimo oglase s spletne strani in podobno. Lahko pa podjetnik tudi predpostavi, da je amortiziral realno (ne prehitro in ne prepočasi) in če podatka o tržni vrednosti ni možno dobiti, tudi ni vpliva na davčno osnovo.

Na tem mestu so zbrani ukrepi, ki so na voljo samostojnim podjetnikom, ki so se znašli v težavah zaradi epidemije koronavirusa. Novi ukrepi še prihajajo, tisti že sprejeti pa se dopolnjujejo oziroma dodatno razlagajo. Vsebino zato redno dopolnjujemo z novostmi.

TEMA JE DOSTOPNA LE NAROČNIKOM.
Berite Finance že za 1 EUR

Naročnina brez vezave – odpoved kadarkoli

Plačilo prek spleta – dostop takoj

Finance kjerkoli in kadarkoli - brezplačna mobilna aplikacija

Bodite na tekočem! Uporabite Finance Fokus – vaš osebni kliping

Če naročniški dostop že imate, se prijavite z vašim uporabniškim imenom.

Viri